Posmatranje životinja

Home // Ponuda parka // Posmatranje životinja

Širom svijeta prisutan je trend povećanja broja amaterskih posmatrača životinja, a zaštićene prirodne cjeline su najbolja područja za takvu aktivnost. Za razliku od drugih, uobičajenih oblika turizma, posmatranje divljih životinja omogućava neograničeno korišćenje resursa i ujedno, razvojem ovog vida turizma kod lokalnog stanovništva jača svijest o vrijednostima koje ih okružuju. Posmatranje životinja će stoga u budućnosti biti važan segment ponude Parka, uz prateću izgradnju osmatračnica i hranilišta za divlje životinje.